Prodáme za Vás

Obchodní podmínky

používáním služby „prodáme za vás“ provozované Jindřichem Kučou, sídlem Plzeň - Bolevec, Krašovská 2, PSČ 323 00, IČO: 87464497 vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování prodeje (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem služby „prodáme za vás“ (dále jen prodávající) a fyzickou osobou, která využije službu k prodeji své věci (dále jen zákazník). Práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která takto prodávanou věc od prodávajícího koupí (dále jen „kupující“) jsou upraveny obchodními podmínkami aukro.cz
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat smluvně. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, kde může sledovat pohyb a prodej zboží.
  2. Při registraci na webové stránce a je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zákazník je povinen aktualizovat údaje při jakékoli jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. SVOZ A PRODEJ ZBOŽÍ

  1. Na základě údajů uvedených ve formuláři se prodávající se zákazníkem dohodnou na místě, časovém intervalu a způsobu svozu zboží. Povinností zákazníka je splnit dohodnuté podmínky tj. např. v dohodnutém časovém intervalu svoz zboží umožnit.
  2. Zboží bude zákazníkem zabaleno v přiměřeném obalu tak, aby bylo možné zásilku s běžnou opatrností bez poškození transportovat. Odpovědnost za poškození zboží přechází na prodávajícího doručením a otevřením zásilky v jeho provozovně.
  3. Prodávající následně zásilku rozbalí a provede vytřídění a zaevidování zboží. V případě, že zboží obsažené v zásilce nebo jeho část bude posouzeno jako neprodejné, prodávající o této skutečnosti informuje zákazníka prostřednictvím účtu zákazníka.
  4. Na základě volby zákazníka uvedené ve formuláři si pak toto neprodejné zboží buď:
   1. zákazník osobně vyzvedne v provozovně;
   2. na základě volné úvahy prodávajícího bude zboží jménem zákazníka darováno třetí osobě pro charitativní účely (k čemuž zákazník prodávajícího výslovně zmocňuje),
   3. nebo bude zboží v souladu se závaznými předpisy zlikvidováno, což se prodávající výslovně zavazuje obstarat;
   4. zboží zasláno zpět zákazníkovi. Pokud si zákazník ve formuláři vyhradil možnost rozhodnout se později, prodávající bude informovat zákazníka o tom, že toto zboží bylo posouzeno jako neprodejné a zákazník má právo zvolit jednu z výše uvedených možností. V případě, že do čtyř týdnů žádnou z těchto možností nezvolí, bude zboží jménem zákazníka darováno třetí osobě pro charitativní účely nebo bude zboží v souladu se závaznými předpisy zlikvidováno.
  5. V případě, že zboží bude prodávajícím posouzeno jako prodejné, oznámí to prodávající zákazníkovi prostřednictvím účtu zákazníka, nebo na elektronickou adresu. V oznámení bude uvedena i webová adresa, kde bude probíhat prezentace a prodej zboží.
  6. Zboží bude prodávajícím připraveno k prodeji, nafoceno a popsáno.
  7. Veškerá prezentace zboží, prodej a komunikace s kupujícím bude probíhat primárně prostřednictvím účtu „prodamezavas“ na www.aukro.cz.
  8. Pro využití služby „prodáme za vás“ vyplní zákazník formulář ve webovém rozhraní služby. Formulář obsahuje zejména informace o:
   1. zboží, které si přeje prodat prostřednictvím služby „prodáme za Vás“,
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení věcí k prodeji
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  9. Před zasláním formuláře prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“. Údaje uvedené ve formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení formuláře toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou.
  10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení například písemně či telefonicky).
  11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu i při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  13. Kupní cena bude zákazníkovi vyplacena do 10 dní od okamžiku, kdy úspěšně proběhne prodej (př. kupující nebude reklamovat zboží). Kupní cena bude zákazníkovi vyplacena na bankovní účet.
 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena služby a případné náklady spojené s prodejem a dodáním zboží a způsob úhrady jsou uvedeny v ceníku služeb.
  2. Prodávající nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.
  3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve formuláři, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  3. Při převzetí zboží od přepravce je prodávající povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit zákazníkovi. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí prodávající zásilku od přepravce převzít.
  4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112.
  2. Zákazník odpovídá prodávajícímu, že zboží při převzetí nemá vady (případně jiné vady, než které byly uvedeny v popisu zboží). Zejména zákazník odpovídá prodávajícímu, že v době, kdy prodávající zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zákazník popsal nebo které prodávající očekával s ohledem na povahu zboží,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití zákazník uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@prodamezavas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění vedeného u živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce - Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Houškova 661/33, 32600 Plzeň; IČ: 00020869; internetová adresa: www.coi.cz
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností a pro účely vedení uživatelského účtu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Zákazník i kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svoji elektronickou adresu.
  2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je zprostředkování služby na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jindřich Kuča, Krašovská 2, 32300 Plzeň; adresa elektronické pošty: info@prodamezavas.cz; telefon: +420 737 436 659.